Szkoły w Gminie; Stowarzyszenie Oświatowe „Prymus”

Post date: Feb 20, 2013 1:38:59 PM

Dzisiaj otrzymaliśmy, przesłaną przez Panią Elżbietę Kmieć, Dyrektora Samorządowego Ośrodka Oświaty w Izbicy, oraz Prezesa nowo powstałego Stowarzyszenia, nastepującą informację o „Prymusie”,

JAK ZAŁOŻONO STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „PRYMUS”

Każda działalność ma na ogół konkretną przyczynę lub cel. Stowarzyszenie, które powstało na zebraniu założycielskim 7 lutego br. w Izbicy - także. Od dłuższego czasu coraz mniej jest pieniędzy na utrzymanie sześciu szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i jednego przedszkola, jakie działają na terenie naszej Gminy. Dla wszystkich było jasne, że należy „coś” zrobić, żeby zmniejszyć obciążenie budżetu, jakie wynika z kosztów prowadzenia szkół. Jednym ze sposobów na zmianę istniejącego stanu rzeczy jest przekazanie przez Gminę, jako organ prowadzący szkoły, innemu podmiotowi. Na przykład stowarzyszeniu. Poza tym coraz więcej szkół w kraju w taki sposób „tnie” koszty, ponieważ w szkołach stowarzyszeniowych nie obowiązują przepisy Karty Nauczyciela, dające nauczycielom wiele przywilejów i wynagrodzenie ustalone odgórnie przez MEN, nadmiernie wysokie w stosunku do możliwości płatników. Procedura przekazania szkół stowarzyszeniu pozwoli uniknąć likwidacji szkół zapewnić pracę dla kilkudziesięciu osób, choć za mniejsze niewątpliwie wynagrodzenie. W tej sytuacji coraz bardziej oczywiste stawało się dla wszystkich, że także w Izbicy stowarzyszenie - w celu przejęcia przez nie szkół - należy powołać. Miałoby ono prowadzić cztery szkoły podstawowe: w Tarnogórze, Tarnogórze-Kolonii, Tarzymiechach i Wirkowicach. I tak to się zaczęło.

7 lutego w sali konferencyjnej urzędu gminy w godz: 13-15 odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia. Udział w nim wzięli członkowie założyciele, desygnowani przez wójta, rodziców i nauczycieli. Z każdej z czterech szkół po trzy osoby oraz cztery osoby z ramienia Gminy, czyli razem 16 osób. Samo zebranie miało formalny charakter. Do komitetu założycielskiego wybrano: A. Ciechańską, E. Kmieć, A. Babiarz-Grzesiuk, T. Kamińską i E. Olech. Potem zarząd - także pięć osób: E. Kmieć – prezes, D. Dudek i A. Pawlak – wiceprezesi, A. Babiarz-Grzesiuk - skarbnik i T. Kamińska – sekretarz. Na koniec przegłosowano skład komisji rewizyjnej, której skład stanowią dyrektorzy szkół: E. Olech – przewodnicząca, R. Szałacha – z-ca przew. oraz S. Kłapouchy – sekretarz.

11 lutego, komplet dokumentów potrzebnych do wpisania stowarzyszenia do KRS i uzyskania osobowości prawnej, został przesłany do Sądu Rejestrowego w Świdniku.

Dziękujemy za przesłanie informacji! Zaś, sam statut Stowarzyszenia można znaleźć tutaj, oraz pobrać z listy plików na końcu artykułu.