Priorytety Urzędu Gminy na 2014

Post date: 2013-12-18 14:19:30

Urząd Gminy opublikował listę proponowanych priorytetów inwestycyjnych na rok 2014. Listę tę znajdziecie na stronie internetowej Urzędu, zaś poniżej kopia:

PROPOZYCJA PLANOWANYCH ZADAŃ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

 1. ROLNICTWO
  1. Budowa wodociągu zbiorowego wraz z przyłączami w miejscowościach: Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia, Orłów Drewniany, Kryniczki.
 2. TRANSPORT
  1. Budowa drogi gminnej Nr 109902 L w miejscowości Topola – długość odcinka uzależniona od wysokości dofinansowania z TFOGR.
  2. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w miejscowości Izbica na odcinku długości 450 mb (do Przedszkola).
  3. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 109934 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie (do torów kolejowych).
  4. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 109893 L w miejscowości Wirkowice Drugie (Pniaki).
  5. Remont częściowy nawierzchni drogi gminnej Nr 109897 L w miejscowości Tarzymiechy Pierwsze (Pniaki).
  6. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 109952 L – ul. Skarpa w miejscowości Izbica.
  7. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 109943 L – ul. Mała w miejscowości Tarnogóra.
  8. Inwestycje wspólne z Powiatem Krasnostawskim – modernizacja dróg powiatowych w Tarnogórze, Bobliwie i Latyczów - Wał.
  9. Remont dróg gminnych kruszywem drogowym na terenie całej gminy.
 3. GOSPODARKA KOMUNALNA
  1. Energia przyjazna środowisku w gminie Izbica – zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej(276 gospodarstw indywidualnych i 2 budynki użyteczności publicznej).
  2. Stałe utrzymanie czystości i porządku przy obiektach użyteczności publicznej.
  3. Nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów na terenach stanowiących własność gminy Izbica, systematyczne koszenie traw na terenach komunalnych.
  4. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy.
  5. Bieżące remonty samochodów będących własnością Gminy.
  6. Przebudowa chodnika dla pieszych w miejscowości Tarnogóra.
  7. Bieżące remonty nawierzchni ulic w miejscowości Izbica – położenie klinkieru drogowego – ul. Ogrodowa, Sportowa i Fabryczna.
  8. Remont nawierzchni na ul. Kronlanda w Izbicy.
  9. Oświetlenie uliczne – utrzymanie i modernizacja.
  10. Remont mostu na rzece Wieprz w Tarnogórze (na Podstawiu).
 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  1. Termomodernizacja i zmiana użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej na Gminne Mieszkania Chronione w miejscowości Stryjów – rozpoczęcie robót. Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim.
 5. OŚWIATA
  1. Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół w Izbicy – wykonanie kompleksu boisk sportowych – ciąg dalszy.
  2. Remont przedszkola w Izbicy, opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń formalno-prawnych.
 6. KULTURA I SZTUKA
  1. Rewitalizacja terenów w obrębie źródeł w miejscowości Kryniczki – remont i przebudowa „pralni”.
  2. Adaptacja budynku po sklepie w miejscowości Tarzymiechy Drugie na świetlicę wiejską.
  3. Remont Domu Ludowego w miejscowości Mchy.
  4. Wyposażenie świetlic wiejskich w Romanowie, Ostrzycy i Mchach – w ramach pozyskanych środków.
  5. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej. Partnerstwo w projekcie współfinansowanym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
  6. Oddanie do użytku rozbudowanego w 2013 roku Domu Kultury w Tarnogórze.
 7. OCHRONA P.POŻ.
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie rozbudowy strażnicy OSP w Orłowie Drewnianym – dobudowa garaży.
  2. Rozbudowa strażnicy OSP w Stryjowie.
  3. Remont strażnicy OSP w miejscowości Wał.
 8. TURYSTYKA
  1. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych i turystycznych w dolinie rzeki Wieprz w miejscowości Izbica.